Duyuru : Çatalca Eğitim Kampüsü İnşaat Yapım İhalesi - Detay Bilgi Al

Çatalca Eğitim Kampüsü İnşaat Yapım İhalesi
11.08.2022

Çatalca Eğitim Kampüsü İnşaat Yapım İhalesi

ÇATALCA EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPIM İŞİ

YETİM VAKFI

İşin Adı

:

Çatalca Eğitim Kampüsü Yapım İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Karagümrük mahallesi Muhtar Muhiddin Sokak No:11 Fatih/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 970 60 60

c) Elektronik posta adresi

:

cek@yetimvakfi.org.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

 

 

: https://yetimvakfi.org.tr/

2 - İhale konusu işin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yapım İşi / İnşaat, Elektrik ve Mekanik İmalatları Yapım İşi / İşin Teknik Şartname’ sinde belirtilmiştir

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

İşin İdari Şartnamesinde belirtilen ve/veya İdarenin göstereceği yerlerde.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşme imza tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde yer teslimi ile işe başlanacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 540 takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Karagümrük mahallesi çorapsız kadı asker sokak No:3/3 Fatih/İstanbul adresinde bulunan toplantı salonu.

b) Tarihi ve saati

:

15/09/2022 saat 10:00

 

 

 

 

İhale ile ilgili bütün dosyalara ulaşmak için : Tıklayın

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. İş deneyimini gösteren belgeler

Son 10 (on) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.1.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Özelliği olan büyük okul yapıları, idari binalar, oteller, yapı yüksekliği 30,5 metre’den büyük konutlar, büyük alışveriş merkezleri, sanayi tipi yapılar birlikte ya da ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  1.   Bilanço;
 1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
 2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir).
 3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

 1. Geçici teminat şartları, İdari Şartnamenin 12.  maddesinde belirtilmiştir. Kesin teminat şartları ise İdari Şartnamenin 20.  maddesinde belirtilmiştir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif İdari Şartnamenin 17. maddesine göre belirlenecektir.
7.    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanına, idarenin web sitesinde ve yukarıda belirtilen vakfın adresinden ulaşabilir. İstekliler teklif vermek istemeleri halinde teklif dosyalarında dekont bulundurmak zorundadır. TR88 0020 5000 0943 1232 3000 01 numaralı IBAN’ a İhale Adı açıklama kısmında belirtilmek suretiyle, 1000 TRY (Bin Türk Lirası) karşılığı Yetim Vakfı adresinden satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yetim Vakfı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10.     İstekliler tekliflerini, anahtar teslim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen anahtar teslim fiyatını olan toplam bedel üzerinden anahtar teslim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, İşin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

11.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
13.     İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.

14.     Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde yüksek olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamaması hâlinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilebilecektir.

15.    İstekliler, teknik şartnameye uygun kalmak şartı ile isteklinin kendi belirleyebileceği iş kalemlerinde (marka ve malzeme önerisiyle) alternatif teklif hazırlayıp ikinci bir teklif olarak sunabilirler.

16.     Teklif verecek olan firmanın ihale tarihi itibari ile sgk ve vergi borçsuzluk belgesi sunulmalıdır.

17.   Bu ihale 2884 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

İhale ile ilgili bütün dosyalara ulaşmak için : Tıklayın

Benzer Faaliyetler