Kurumsal

Vakıf Senedimiz

 

Madde 1 - Vakfın adı “YETİM VAKFI” dır.

Madde 2 - Vakfın merkezi İstanbul İli Fatih İlçesinde olup, adresi Karagümrük Mahallesi Muhtar Muhiddin Sokak Numara:11 Fatih/İstanbul’dur.

Madde 3 - Vakfın amacı;


a- Yeryüzünde ihtiyaç içerisinde olan yetim ve öksüzlere din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin gerekli tüm insani yardımı ulaştırmak,
b- Yetimlerin, toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmak,
c- Yetimliğin sebeplerini belirleme ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapmak, bu konularda kamuoyu farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak ve ilgili alanlarda raporlar hazırlamak,
d- Teknik olarak yetim ve öksüz olmayan, içinde yaşadığı koşullar gereği yetersiz beslenme, kötü barınma koşullarında yaşayan, anne-baba sevgi ve ilgisinden yoksun “sosyal yetimler” için toplumsal farkındalık oluşturma çalışmaları yapmak ve bu sosyal yetimlere gerekli desteği vermektir.

Madde 4 - Vakıf amaçlarının gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki faaliyetleri yapar: 


a - Vakıf, tüm yetimlerin eğitim ve öğrenimlerinin en iyi şekilde sağlanması için eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşır. Vakıf tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir veya kiralayabilir. Anaokulları, ilk, orta dereceli okullar, liseler, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren kurumlar ve üniversiteler kurabilir ve işletebilir. Aynı zamanda yetimlere eğitim ve öğrenimlerinde burs, ayni yardım ve tamamlayıcı kurslar ile destek olur. 
b - Vakıf, yetimlerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik olarak meslek edindirme kursları kurar, kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir. Gerekli hallerde iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur. Vakfın yetimlere desteği kendi başlarına ayakta kalabilmeleri ve toplumla bütünleşmesine kadar devam eder. 
c - Vakıf, yetimlerle temas halinde olan aileler başta olmak üzere, gönüllüler, eğitmenler, sosyal hizmet uzmanları, yetimlerle ilgili kurum yönetici ve çalışanları ve diğer meslek gruplarına eğitim ve danışmanlık verir. 
d - Vakıf yetimlerin psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla rehabilitasyon merkezleri, terapi klinikleri gibi kurumları inşa eder, satın alır veya kiralar. Aynı zamanda mevcut merkezler ile işbirliği yapabilir veya destek alabilir. 
e - Yetimlerin her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; yetimlere yönelik ruhsal ve bedensel sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütür, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 
f - İlgili makamlardan gerekli izinler alınmak şartıyla yetimlik, yetimliğin sebepleri ve alınabilecek önleyici tedbirler hakkında her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, gazete, dergi, kitap ve bülten ve benzeri her türlü yazılı, görsel-işitsel yayınlar çıkarır. 
g - Vakıf, yetimlerin barınmaları için gerekli, yurt, ev, pansiyon gibi kurumları inşa eder, satın alır veya kiralar. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, araştırma merkezi, labarotuvar, huzurevi, hastane, klinik vb. müesseseleri kurar, işletir veya kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir. 
h - Vakıf kanunlar dairesinde gerekli izinleri aldığı takdirde yurt içinde veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren dernek, teşkilat, vakıf vb. ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde onları destekler veya destek alır. 
i - Vakıf sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izler, bunlara katkı verir ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirir. 
j - İlgili makamlardan gerekli izinler alınmak şartıyla geçici veya kalıcı sağlık hizmet birimleri kurar, kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir. 
k - Vakıf felaket veya savaş nedeniyle evlerini yurtlarını kaybeden ve korumasız kalan yetimlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici veya kalıcı barınma yardımları yapar. 
l - Vakıf, olası felaket veya savaş tehlikelerine karşı önlem alınması için gerekli organizasyonları yapar. Sivil savunma kuruluşları, yerel STK'lar veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisine girer.

Madde 5 - Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf malvarlığını geliştirmek amacıyla her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunur. Paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler organize eder. İşletmeler kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası)'dır.

Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.


a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Danışma Meclisi

Madde 8 - Vakfın mevcut mütevelli heyeti, aşağıda adları yazılı kişilerdir. Sonradan Mütevelli Heyet kararı ile alınacak üyelerle bu sayı artırılabilir.

1. Murat Yılmaz 
2. Ali Yelgün
3. Nazif Yılmaz
4. Yaşar Sekizkardeş
5. Kadir Gümüştaş
6. Haluk İmamoğlu
7. Yusuf Kaya
8. Hızır Tutan
9. Gürsoy Erol
10. Ömer Karaoğlu
11. Mustafa Demirkan
12. Türker Saltabaş
13. Mehmet Gülsatar
14. Hüsamettin Orhan
15. Hasan Bilici
16. Mine Engin
17. Faruk Yakaryılmaz 
18. Nazmi Taha Kılınç
19. Cengiz Cantürk
20. Hasan Engin Çoban
21. M. Raif İnan

Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) defa toplantılara katılmayan, mütevelli heyetçe kendisine verilen görevleri yerine getirmeyen ve vakfın amaç, misyon ve saygınlığına, genel ahlaki değerlere aykırı hareket ettiği mütevelli heyetçe tespit edilen kişilerin mütevelli heyet üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, üyeliğin kendiliğinden sona ermesi ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin oybirliği ile alacağı kararıyla seçim yapılır.

Madde 9 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:


a- Yönetim kurulunu seçmek.
b- Denetim kurulunu seçmek.

c- Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Vakıf gelirlerinin %1’ini aşmamak kaydıyla kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verilecekse miktarını belirlemek.
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Madde 10 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Mütevelli heyet olağan toplantılarını 3 (üç) yılda bir mayıs ayı içerisinde yapar, ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Madde 11 - Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 3 (üç) yıllığına seçilecek 9 (Dokuz) asil ve 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili, genel muhasip ve başkan yardımcıları seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Madde 12 - Yönetim kurulu, vakfın yönetim ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:


a- Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b- Mütevelli heyetin belirlediği genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c- Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d- Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
f- Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
g- Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
h- Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
i- Mütevelli heyet toplantılarında, ilgili dönemlere ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
j- İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
k- İhtiyaç duyması halinde vakfın yönetim faaliyetlerini yürütmek üzere İcra Kurulu veya Genel Müdürlük kurar, İcra Kurulu veya Genel Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını, düzenleyeceği/tutacağı belge ve defterlerini belirler.
l-Vakfın faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurar. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını, üyelerini, düzenleyeceği/tutacağı belge ve defterlerini belirler.
m-Vakfın iş ve işlemlerinin ulusal ve uluslararası genel mevzuat ve iç mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere iç kontrol ve uyum birimi oluşturur. Söz konusu birimin çalışma alanları, usul ve esaslarını belirler.
n-Vakfın sahibi, ortağı veya işletmecisi bulunduğu kurumlardan faydalanma şartları ve faydalananların uyacakları esaslar topluca ya da her kurum için ayrı ayrı belirler. İşbu yönetmeliklere uymayanların vakıfla ilişkilerini keser.

Madde 13 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline devredebilir.
Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

Madde 14Danışma Meclisi;

Yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yapmış veya manevi ilimler, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim alanlarında uzman ve tanınmış, aşağıda isimleri yer alan kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır, istişari mahiyette yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Danışma Meclisi üyelerinin mütevelli heyetinde oy hakları yoktur. Sonradan Mütevelli Heyet kararı ile alınacak üyelerle bu sayı arttırılabilir.

Madde 15 - Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyet tarafından3 (üç) yıl için seçilecek 3 (Üç) kişiden oluşur. Tercihen alanında uzmanlaşmış kişilerden seçilir. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Vakfın gerekli görmesi halinde faaliyet ve hesapları ulusal veya uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilir.

Madde 16 - Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Madde 17 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:


a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak.

Madde 18 - Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

Madde 19 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

Madde 20 - Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Madde 21 - Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.


1- Mehmet GÜLSATAR
2- Hüsamettin ORHAN

Geçici Madde 1 - Vakfın güncel yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmaktadır.


1.    Murat Yılmaz        
2.    Hüsamettin Orhan
3.    Varol Oğuz    
4.    Ertuğrul Toy
5.    Ekrem Es        
6.    Furkan Aral
7.    Ensar Binay    
8.    Sergen Çevik
9.    Özlem Gümüşsoy

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.


Geçici Madde 2 - Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Mehmet GÜLSATAR ve Hüsamettin ORHAN’ın ayrı ayrı (münferiden) yetkili kılınmıştır.