Esenlik Akademisi

Esenlik Akademisi (EA), Yetim Vakfı’nın faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan bilgi üretme, nitelikli uzman yetiştirme, gönüllü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütecektir. Aşağıda EA’nın yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler bulacaksınız.

Ramazan Ayı Günlüğüm

Psikoloji servisimiz tarafından hazırlanmıştır.

Esenlik Akademisi

Yayınımızı PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

I. Akademik Eğitim Çalışmaları

Yetim Vakfı'nın temel amacını gerçekleştirebilmek, alanında ehil/uzman kişilerin vakıf bünyesinde görev almasıyla mümkündür. EA, bu amaca dönük olarak, vakfın ihtiyaç duyduğu ehil kişileri yetiştirme noktasında akademik katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarla aynı zamanda, projelerde görev alacak profesyonellerin ve gönüllülerin ortak amaç etrafında buluşması sağlanacak ve yapılacak hizmetlerde hedeflenen kalite ve standarta ulaşılacaktır.

A. Psikolog Geliştirme Programları

EA bünyesinde önemli bir yer tutacak olan bu programlar kapsamında; beşeri, tabii afetler ve savaş mağdurlarına yönelik psikolojik destek sağlayacak, travma tedavisi alanında yetkin psikologlar yetiştirilecektir. Ayrıca “aile terapisi, grup terapisi; sanat ve oyun terapisi eğitimleri verilecektir.

B. Sosyal Hizmet Uzmanı Geliştirme Programları

Sosyal hizmet lisans ve ön lisans mezunlarının, teorik bilgi ve uygulama becerilerini arttırmaya yönelik, uzun süreli sertifika ve ileri uzmanlık programları gerçekleştirilecektir. Bu programlarda amaç, vakıf bünyesinde görev alacak sosyal hizmet mezunlarının, hizmet kalitesini arttırmak ve hedeflenen standartlara erişimini sağlamaktır.

C. Gönüllü Geliştirme Programları

Yetim Vakfının hedeflediği çalışmalarda sağlıklı sonuçlar elde edebilmesi, hizmet verecek gönüllülerin sürekliliğine ve çalışma alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyime sahip olmalarına bağlıdır. Vakıf olarak gönüllü ilişkilerine özel önem veriyor ve profesyonel bir yaklaşım benimsiyoruz. Belli bir seçim sürecinden geçen gönüllülerimize, gönüllü uyum programı sunulacaktır. Bu programın amacı, vakıf ve gönüllü farkındalığı sağlamak, çalışırken gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu programın hedefi; Sivil toplum kurumları, eğitim kurumları, çalışanları, yetimhaneler ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren diğer kurumların yöneticileri, eğitimcileri, çalışanlarını kapsamaktadır.

Geçici ve kısa vadeli gönüllü çalışmaları dışında, gönüllü çalışmalarımız iki genel başlık altında gerçekleştirilecektir:

1. Refiklik: Ergenlik çağına gelmiş çocuklarımıza, yol arkadaşlığı yapacak ve onların karşılaştığı sorunlarıyla birebir ilgilenecek gönüllü çalışmaları “Refiklik” olarak tanımlanmıştır.

2. Ustalık: Gençlik dönemine gelmiş olan çocuklarımızın, belli bir alanda bilgi ve beceri kazanarak meslek edinmeleri konusunda katkı sağlayacak gönüllülerimiz olacaktır. Bu başlık altında, gençlere yönelik atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Her iki alanda hizmet verecek gönüllülerimize yönelik, düzenli olarak beceri geliştirme programları düzenlenecektir.

D. Sivil Toplum Ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Sivil toplum alanında teorik bilgi ile pratik tecrübenin birlikte yürümesi zorunluluğu önemlidir. Çok sayıda aktörün faaliyet gösterdiği bu alanda hizmet kalitesinin arttırılması da kaçınılmazdır. Bu sektörde faaliyet gösteren kişiler, kişisel çabaları ile tecrübe edinmekte, dağınık bir şekilde farklı kaynaklardan beslenmekte ya da kurumsal olmayan kurumlarda sınırlı düzeyde yetişmektedir. Teorik bilgi ve uygulama becerilerinin birlikte uygulanacağı bu program ile bu alandaki ihtiyaç bilimsel bir disiplin ile giderilecektir.

II. Beceri Eğitimi Çalışmaları

Çocuklarımızın bedensel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini sağlamaya yönelik yapacağımız spor, sanat ve el becerileri programlarında ders verecek eğitmen, sanatçı ve ustalara yönelik, uyum ve gelişim programları düzenlenecektir. Bu çalışmalarda amaç; beceri eğitimi çalışmalarında görev alacaklara beceri kazandırmak değil, vakıf kültürü ve bakış açısının paylaşılması olacaktır.

III. Bilimsel Araştırma ve Yayın

Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar alanı sürdürülebilir bir toplum yapısı için çok önemli olmasına ve bu konuyla ilgili duyarlı insanların gayretlerine rağmen, konunun önemi toplumca yeterince anlaşılmış değildir. Buna ek olarak akademik camiada da bu konuya gereken önem verilmemiştir. Yetim Vakfı olarak, amaçlarımızdan biri, bu alanda farkındalık oluşturmak, alanda çalışacakların bilinçli hizmet üretmesini sağlamak ve toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik yayın çalışmaları yapmaktır. Bu kapsamda EA bünyesinde, Üniversiteler ile işbirliği yapılarak daha özel konularda doktora, yüksek lisans ve diğer bilimsel çalışmalar desteklenecektir. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların ilgi ve şefkat ortamında büyümesini sağlayacak modeller geliştirmek de diğer amaçlarımızdandır.

Amaç ve Kapsamı

Esenlik Akademisi (EA), Yetim Vakfının faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan bilgi üretme, nitelikli uzman yetiştirme, gönüllü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütecektir. Yapacağı çalışmalarla ilgili olarak oluşturulan organizasyon şeması ekte bulunmaktadır. Burada EA’nın kavramsal çerçevesi ve faaliyetlerine yön verecek olan bakış açısını ele alacağız. Bunu detaylara girmeden genel bir kabul olarak yapacağız. Bu çerçevenin akademi ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara ve kişilere bir referans çerçevesi oluşturmasını istiyoruz. Bu çerçeve her zaman için sorgulanmaya ve geliştirmeye açık olacaktır.

Esenlik Hali ve İnsanın Amaçları

Akademinin başlığında bulunan “ESENLİK”, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bireyin fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve manevi potansiyelini gerçekleştirmesi” olarak tanımlanmıştır. Peygamberimiz, “Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette esenlik ver” diye dua etmiştir. Akademi faaliyetlerine yön verecek temel unsur özelde bireyin ve genelde toplumun “esenlik” halinin oluşturulması olacaktır. “Esenlik” ise insanın neyin peşinde koştuğunu doğru belirlemekle mümkün.

İnsanın yeryüzünde bulunmasının bir anlam ve amacı olduğu temel prensibimiz. Bu anlamın keşfedilmesi ve amacın yeryüzünde gerçekleştirilebilmesi eylemlerimizi yön verecek prensipleri doğru belirlemeyi ve hayata geçirmeyi içerir. İnsanın yaşam yolcuğu sonucunda özünde olanı açığa çıkararak İnsan-ı Kamil olmayı gerçekleştirmesi beklenir.

 • İnsan-ı Kamil olma yolculuğunda insanın dört temel amacının olduğunu söyleyebiliriz:
 • a. Birlik (Tevhid)
 • b. İyilik
 • c. Güzellik
 • d. Hakikat

Tevhid’in gerçekleşmesi ise iyi, güzel ve doğru olanın hakkıyla yerine getirilmesine bağlı. Akl-ı selim, zevk-i selim ve kalb-i selim tanımlarıyla da bunu ifade edebiliriz.

Bunların soyut kavramlar olduklarının farkındayız ve günlük hayatta insanların neye iyi, neye güzel dedikleri tarih boyunca da tartışma konusu olmuştur ve olmaya devam edecektir. İnsanların gelişmişlik açısından konulara çok farklı bakabildiklerine de her gün şahitlik ediyoruz. Bildiğimiz ve hepimizi ümitlendiren başka bir gerçek ise hakikat peşinde koşan insanların etkileşim içerisinde bulunarak ortak bir tanım ve paydada buluşabildikleridir.

Yetişkin olma ve olgunlaşma bir süreç ve yolculuk gerektirir. Bu yolculukta kritik dönüm noktaları vardır ve her yaş döneminin gereklilikleri farklıdır. Bu yaş dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik, orta yaş, ihtiyarlık olarak ifade edilebilir. Yetim Vakfı olarak korunmaya muhtaç çocuklara sosyal hayata yetkin bir birey olarak katılmalarına kadar eşlik edeceğiz.

İnsanın Fakülteleri ve Erdemler

İnsanın yukarıda belirtilen birlik, iyilik, güzellik ve hakikat amaçlarına ulaşmasına sağlayacak Allah’ın insan ruhuna lütfettiği potansiyel fakülteleri var. Bu fakülteleri amacına uygun geliştirmesi ve kullanması durumunda insan, kamil olma mertebesine ulaşabiliyor. Bu fakültelerin amacına uygun kullanılması sonucunda ise geleneğimizde üzerinde çok durulan dört temel erdem ortaya çıkıyor.

 • Bu fakülteler ve karşılığında oluşan erdemler aşağıdadır:
 • a. Ruh - Adalet
 • b. Zihin - Hikmet
 • c. Kalp - İffet
 • d. İrade - Yiğitlik

İnsanın gelişmesi ve öğrenmesi bu fakülteleri yerli yerinde kullanabilmesi ve erdemleri hayatına hakim kılması anlamına gelir. EA’da temel amacımız, yaptığımız tüm faaliyetlerde bu dört fakülteyi geliştirmek, atıl durumdan aktif hale getirmek ve amacına uygun olarak kullanabilir hale gelmesini sağlamak olacaktır.

Kaynaklarımız

İnsanı anlamaya ve yaptığı yolculuğu kolaylaştırmaya yönelik olarak oluşmuş güçlü bir insanlık birikimi ve geleneği mevcut. Her bir yaş grubu ile ilgili olarak ve insanın her bir amacına yönelik olarak bu çalışma alanlarının birikiminden yararlanmaya çalışacağız.

 • Bu birikim ve gelenek yine dört başlık altında toplanabilir:
 • a. Felsefe
 • b. Din
 • c. Bilim
 • d. Sanat