Vakıf Senedi

VAKFIN ADI

Madde 1 - Vakfın adı “YETİM VAKFI” dır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 - Vakfın merkezi İstanbul İli Fatih İlçesinde olup, adresi Karagümrük Mahallesi Muhtar Muhiddin Sokak Numara:11 Fatih/İstanbul’dur.

VAKFIN AMACI

Madde 3 - Vakfın amacı;

 • Yeryüzünde korunmaya ihtiyacı olan çocuklara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin gerekli tüm insani yardımları ulaştırmak,

 • Yetim ve öksüzlerin, toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmak,

 • Yetim, öksüz ve sair dezavantajlı grupta yer alan çocukların bu durumlarının sebeplerini belirleme ve bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapmak, bu konularda kamuoyu farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak ve ilgili alanlarda raporlar hazırlamak,

 • Yetim ve öksüz olmadığı halde, içinde bulunduğu ortam  gereği yetersiz beslenme, kötü barınma koşullarında yaşayan, anne-baba sevgi ve ilgisinden yoksun, fiziksel ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan “sosyal yetimler” için toplumsal farkındalık oluşturmak  ve bu sosyal yetimlere gerekli desteği vermektir.

 • Çocukların gelişiminde etkin bir netice alabilmek için başta ebeveynler olmak üzere, aile bireylerine ve paydaşlara yönelik eğitici, geliştirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak. 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4 - Vakıf amaçlarının gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 • Vakıf, yetim, öksüz ve sair korunma ihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğrenimlerinin en iyi şekilde sağlanması için eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşır. Vakıf tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir veya kiralayabilir. Anaokulları, ilk, orta dereceli okullar, liseler, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren kurumlar ve üniversiteler kurabilir ve işletebilir. Aynı zamanda yetimlere eğitim ve öğrenimlerinde burs, ayni yardım ve tamamlayıcı kurslar ile destek olur.

 • Vakıf, çocukların meslek edinmelerini sağlamaya yönelik olarak meslek edindirme kursları kurar, kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir. Gerekli hallerde iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur. Vakıf,  imkanları ölçüsünde, korunma ihtiyacı olan çocukların yaş aralığına bakmaksızın ileri dönemlerine kadar desteklemeye devam eder.

 • Vakıf, ihtiyaç sahibi çocuklarla temas halinde olan aileler başta olmak üzere, gönüllüler, eğitmenler, sosyal hizmet uzmanları, yetimlerle ilgili kurum yönetici ve çalışanları ve diğer meslek gruplarına eğitim ve danışmanlık verir.

 • Vakıf, yetim ve öksüzlerin psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla rehabilitasyon merkezleri, terapi klinikleri gibi kurumları inşa eder, satın alır veya kiralar. Aynı zamanda mevcut merkezler ile işbirliği yapabilir veya destek alabilir.

 • Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ruhsal ve bedensel sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütür, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

 • İlgili makamlardan gerekli izinler alınmak şartıyla yetimlik, yetimliğin sebepleri ve alınabilecek önleyici tedbirler hakkında her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, gazete, dergi, kitap ve bülten ve benzeri her türlü yazılı, görsel-işitsel yayınlar çıkarır.

 • Vakıf, başta yetim ve öksüz çocuklar olmak üzere korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için gerekli, yurt, ev, pansiyon gibi kurumları inşa eder, satın alır veya kiralar. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, araştırma merkezi, laboratuvar, huzurevi, hastane, klinik vb. müesseseleri kurar, işletir veya kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir.

 • Vakıf kanunlar dairesinde gerekli izinleri aldığı takdirde yurt içinde veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren dernek, teşkilat, vakıf vb. ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde onları destekler veya destek alır.

 • Vakıf sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izler, bunlara katkı verir ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirir.

 • İlgili makamlardan gerekli izinler alınmak şartıyla geçici veya kalıcı sağlık hizmet birimleri kurar, kurulu olanlara iştirak eder veya destek verir.

 • Vakıf felaket veya savaş nedeniyle evlerini kaybeden, yurtlarını terkeden  ve korumasız kalan çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici veya kalıcı barınma yardımları yapar.

 • Vakıf, olası felaket veya savaş tehlikelerine karşı önlem alınması için gerekli organizasyonları yapar. Sivil savunma kuruluşları, yerel STK'lar veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisine girer.

VAKFIN KAYNAK TEMİNİ İÇİN YAPACAĞI İŞ VE EYLEMLER

Madde 5 - Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır,taşınmaz malları ve hakları  bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf malvarlığını geliştirmek amacıyla her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunur. Paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler organize eder. İşletmeler kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLĞI

Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası)'dır.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Mütevelli Heyeti

 • Yönetim Kurulu

 • Denetim Kurulu

 • Danışma Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8 - Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda adları yazılı kişilerdir. Mütevelli Heyeti kararı ile bu sayı artırılabileceği gibi azaltılabilir.

 1. Mehmet GÜLSATAR

 2. Murat YILMAZ

 3. Hüsamettin ORHAN

 4. Ali YELGÜN

 5. Gürsoy EROL

 6. Nazif YILMAZ

 7. Yaşar SEKİZKARDEŞ

 8. Kadir GÜMÜŞTAŞ

 9. Yusuf KAYA

 10. Mustafa DEMİRKAN

 11. Ömer KARAOĞLU

 12. Haluk İMAMOĞLU

 13. Hızır TUTAN

 14. Mine ENGİN

 15. Hasan BİLİCİ

 16. Cengiz CANTÜRK

 17. Hasan Engin ÇOBAN

 18. Nazmi Taha KILINÇ

 19. Faruk YAKARYILMAZ

 20. M.Raif İNAN

 21. Abdulbaki MURAT

 22. Ertuğrul TOY

 23. Varol OĞUZ

 24. Cemal YILMAZ

 25. Veysel KAFALI

 26. Fahrettin AKYAZICI

 27. Şamil Cihangir YILDIRIM

 28. Mehmet ŞAHİN

 29. Türker SALTABAŞ

Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) defa toplantılara katılmayan, mütevelli heyetçe kendisine verilen görevleri yerine getirmeyen ve vakfın amaç, misyon ve saygınlığına, genel ahlaki değerlere aykırı hareket ettiği mütevelli heyetçe tespit edilen kişilerin mütevelli heyet üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, üyeliğin kendiliğinden sona ermesi ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin oy çokluğu ile alacağı kararla yeni üye seçilir.  Ölüm ve istifa sonrasında mevcut üye sayısı toplam üye sayısı olarak esas alınır ve  bu sayı üzerinden toplantı ve  karar yeter sayıları aranır. 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yönetim kurulunu seçmek

 • Denetim kurulunu seçmek.

 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

 • Yönetim kurulunca hazırlanan ve uygulanan iç mevzuatın değiştirilmesini teklif edebilir.

 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

 • Vakıf gelirlerinin %1’ini aşmamak kaydıyla kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verilecekse miktarını belirlemek.

 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyet olağan toplantılarını 3 (üç) yılda bir mayıs ayı içerisinde yapar, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme Madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla ya da toplantının yapılacağı tarihteki güncel iletişim ve tebligat araçları ile bildirilir.

Mütevelli Heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Ölüm ve istifa halinde üye tamsayısı mevcut üye sayısıdır.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11 - Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe 3 (üç) yıllığına seçilecek 9 (dokuz) asil ve 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve yönetim kurulu içerisinde görev dağılımı yapabilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12 - Yönetim Kurulu, vakfın yönetim ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 • Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 • Mütevelli Heyetinin belirlediği genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda vakfın işleyişine yönelik olarak gerekli iç yönerge ve sair düzenleyici işlemleri hazırlar ve icra eder. 

 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 • Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 • Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 • Mütevelli Heyet toplantılarında, ilgili dönemlere ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 • İhtiyaç duyması halinde vakfın yönetim faaliyetlerini yürütmek üzere İcra Kurulu oluşturur,  genel müdür yahut genel sekreter atar ve oluşacak birimlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin çalışma yönergesi hazırlar.

 • Vakfın faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurar. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirler.

 • Vakfın iş ve işlemlerinin ulusal ve uluslararası genel mevzuat ve iç mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere iç kontrol ve uyum birimi oluşturur. Söz konusu birimin çalışma alanları, usul ve esaslarını belirler.

 • Vakfın sahibi, ortağı veya işletmecisi bulunduğu kurumlardan faydalanma şartları ve faydalananların uyacakları esaslar topluca ya da her kurum için ayrı ayrı belirler. İşbu yönetmeliklere uymayanların vakıfla ilişkilerini keser.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13 - Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline devredebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

DANIŞMA MECLİSİ

Madde 14 - Danışma Kurulu;

Vakfın kuruluş misyonunu benimseyip vakıf faaliyetlerine yönelik maddi, manevi, ilmi ve teknik olarak, destek sağlayabilecek ve vakfın hizmet kitlesine model olabilecek kişilerden Danışma Kurulu üyeleri seçilir. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Danışma Kurulu üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından artırılabileceği gibi azaltılabilir.  

Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanabileceği gibi her bir üye davet edilerek uzmanlık alanı ile ilgili vakfa katkı sağlaması talep edilebilir. Danışma Kurulu üyelerinin vakıf misyonu ile bağdaşmayan eylem ve söylemleri olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği sonlandırılır.

DENETİM KURULU

Madde 15 - Denetim kurulu Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, mütevelli heyeti tarafından3 (üç) yıl için seçilecek 3 (Üç) kişiden oluşur. Tercihen alanında uzmanlaşmış kişilerden seçilir. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Vakfın gerekli görmesi halinde faaliyet ve hesapları ulusal veya uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilir.

HUZUR HAKKI

Madde 16 - Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 18 - Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame

giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20 - Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mütevelli Heyetinin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. Vakfın sona ermesi, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.