Vergi Muafiyeti

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanımızın 17.01.2024 tarih ve 2024/8101 sayılı Kararı ile vakfımız “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. 4962 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkartılan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) uyarınca Vakfımıza tanınan haklardan bir kısmı aşağıda yer almaktadır.

VERGİ MUAFİYETİ BULUNAN VAKIFLARA YASALARIN TANIDIĞI HAKLAR

1- Bağışçılarına yapılan yardımları gider gösterebilme imkanı tanımaktadır

Dernek ve Vakıfların faaliyet alanları ve yapmış oldukları hizmetin büyüklüğü esas alınarak kamusal yükü hafifletmesi halinde, yapmış olduğu kamusal hizmet esas alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar ile Aynı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının 6. bendine göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9, 14 numaralı bentlerinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapma mecburiyetinden, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar istisna tutulmuştur. [1] [2] [3]

2-  Şirketlerde o yıla ait kazancının %5’ini aşmayacak kadar kısmını bağış yaparak şirket gideri olarak gösterilebilmektedir

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1/c alt bendine göre kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernek ve vakıflara  makbuz karşılığında yapılan bağış ve  yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5' ine kadar olan kısmı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/1. maddesinde, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10. maddesindeki fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

3-  Kamusal hizmet niteliğindeki işletmelerinde KDV muafiyeti tanınabilmektedir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarca  işletilen hastane, nekahethane, klinik, dispanser gibi kuruluşlar ile yaşlı ve sakat bakımevleri, parasız ve fukara aşevleri, yetimhane ve benzeri müesseselere bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17. maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendi kapsamında kamu menfaatine yararlı dernek ve vakıflar bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

4-Veraset ve intikal vergisi muafiyeti tanınmaktadır

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin (a) ve (b) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıflar veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir.

Vakıflara yapılacak olan yardım ve bağışlardan dolayı Veraset ve İntikal Vergisi ödenmeyecektir.

Yine aynı kanununun 4. maddesinin (k) bendine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluş için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar da vergiden istisnadır.[4]

 5- Gayrimenkul bağışlarında tapu harçları, vakıf taşınmazlarında ise emlak vergisi muafiyeti tanınmaktadır

492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesinin (b) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nuna ekli 2 sayılı tablonun V. bölümünün 19. fıkrasında Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.[5]

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (m) bendine göre; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binaların, vakıf resmi senedindeki amaca tahsis edilmek koşuluyla emlak vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.[6]

Vakıflar vergiden muaf olsa dahi sahibi oldukları bina, arsa ve araziler için belirtilen süreler içinde taşınmazın bulunduğu yerin belediye vergi dairesine emlak vergisi beyannamesini vereceklerdir.

6- Kamuya yararlı dernek ve vakıflar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca izin almadan yardım alma imkânı vardır.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin 7.  fıkrasına göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplarına ve doku tipi ayırma belirteçleri, ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergisinden muaftır.

8- 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun birinci maddesinin (d) bendi uyarınca kamuya yararlı dernek ve vakıflara Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilir.[7]

9- Kamu yararı alan dernek ve vakıflar devlet protokolünde yer alırlar.

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72. maddesine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.

11- 04.06.1998 tarih ve 23362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesine göre vakıf hayrat taşınmazların tahsis edilebileceği müesseselerden biri de dernek ve vakıflardır.

12- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 14. maddesine göre, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılabilir.


[1]  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 45 inci maddesiyle, (7) ve (8) numaralı numaralı bentlerde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 45 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 45 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir

[4] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, 4 üncü maddenin (k) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (l) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[5]  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 50 nci maddesiyle, bu sırada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[6] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 59 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[7] 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 180 inci maddesiyle, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve kararnamelerle” ibaresi “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ve (d) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 

vergi-muafiyeti-1.jpg

vergi-muafiyeti-2.jpg

vergi-muafiyeti-3.jpg

vergi-muafiyeti-4.jpg