Sırada İyilik Var

Sırada İyilik Var

Yanı başımızda bulunan çocuklarımızla dünyanın en ücra köşesinde bulunan yetim yavrularımızı iyilik ortak paydasında buluşturan bir proje!

Vakfımız yetim yavrularımız için yapılan çalışmaların ve bilinçlendirme faaliyetlerinin toplumun tüm katmanlarına yayılması ve özellikle de eğitim-öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımızın katkılarıyla daha da anlamlı bir hale getirilmesi için faaliyetler yürütmektedir.

Değerler eğitimi kapsamında yapılan ve Özkur-Bir ile bir protokol çerçevesinde başlayan “Sırada İyilik Var” projesiyle anaokulundan liseye kadar okullarımızda bulunan çocuklarımızla yanı başımızda ya da dünyanın ücralarında bulunan yetim yavrularımız iyilik ortak paydasında buluşuyor. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, nitelikli, paylaşmayı seven, fedakar ve yardımsever bir neslin yetişmesi projenin ana amacını oluşturuyor.

***

Yetim Vakfı’nın çalışmaları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Yetim Vakfı, 10 Haziran 2017’de, Dünya Yetimler Günü’nde kurulmuş bir ihtisas kurumudur. Vakıf, yetimler başta olmak üzere korunma ihtiyacı olan çocuklar kapsamı­na giren dört gruba hizmet sunmaktadır: Yetim, Öksüz, Kayıp-Buluntu Çocuklar ve Sosyal Yetimler. “Yetim” kavramı bu dört ihtiyaç grubunu da içine alacak şekilde geniş bir anlam taşımakta olup, yetim anneleri de yetim hükmünde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede dünya çocuk nüfusunun %40’ına tekabül eden 1 milyarlık bir çocuk grubu Yetim Vakfı’nın faaliyet alanına girmektedir.

Yetim Vakfı yetimlerin sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunacak ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Sunmuş olduğu hizmetlerde yaş sınırı gözetmemekte ve yetimlerin ellerini, ilk çocukluktan başlayarak hayata atılıp kendi ayaklarının üzerinde duracakları zamana kadar bırakmamaktadır.

Yetim Vakfı ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın ve aile üyelerinin, yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamayı, bu kaybın yarattığı psikolojik etkinin kişiler üzerindeki tesirini hafifletmeyi ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek programlar geliştirmeyi hedeflemektedir. Esenlik Durakları, Hayallere Değen Resimler, Kilis Anaokulu, Sokağıma Şenlik Geldi vb. projeler kapsamında yetim çocuklara yönelik “Bütünsel Eğitim Modeli” ile eğitim, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet, psikososyal destek ve gelişim atölyeleri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yetim Vakfı, belirtilen amaçlar çerçevesinde yine çalışma yapmış olduğu ülke ve bölgelerde yetim çocuklar için eğitim, sağlık, barınma, gıda ve giysi ihtiyaçlarının karşılanması ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada özellikle savaş ve krizlerin olduğu coğrafyalarda yetim/korunmaya muhtaç çocukların gözetilerek desteklenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütülmektedir. 

Yetim Vakfı, yetim çocukları sürekli ve dönemsel yardımlarla desteklemektedir. Sürekli yardımlar Sponsor Destek Sistemi, Kardeş Aile Projesi ile yetimhane ve yetim ailelerin bulunduğu yerleşkelerde sunulan düzenli yardımlardır. Dönemsel Yardımlar ise ihtiyaç bölgelerinde belirli zaman dilimlerinde (Ramazan ayı, Kurban Bayramı Eğitim dönemi başları, Kış dönemleri vb.) yapılan sosyal destek, eğitim, kalkındırma ve sağlık yardımları ile kültürel destek projeleri kapsamında gerçekleştirilen yardımlardır.

Dünya üzerinde yetim çocukların durumları hakkında bilgi verir misiniz?

BM verilerine göre dünya üzerinde 140 milyon yetim çocuk bulunmaktadır. Sağlıklı veri elde edilemeyen ve kayıt sistemi gelişmemiş ülkeler dikkate alındığında bu rakamın 400 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle Afrika ve Asya kıtaları, yoğun yetim nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeleri barındırmaktadır. Dünya çocuklarının durumları oldukça dramatiktir. Her gün 22 bin çocuğun yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle vefat ettiği, tüm mültecilerin yarısından fazlasının çocuk olduğu, senede 2,5 milyon çocuğun kaçırıldığı, 400 milyon çocuğun her gece aç olarak uyumak zorunda kaldığı, 250 milyon civarı çocuğun çalışmak zorunda kaldığı bir dünyada yetim ve refakatsiz çocuklarla ilgili insani durumlar daha da ağırlaşmaktadır. Dünya üzerinde yetim çocukların sayılarının artmasına sebep olan savaşlar, insan eliyle gerçekleşen afetler, yoksulluk ve hastalıklara çözümler üretilmeye başlandığında çocuklar ve tüm insanlık için daha yaşanabilir bir dünya mümkün olacaktır.

Ülkemizde yetim çocuklarla ilgili durum hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 verilerine göre Türkiye’de bulunan toplam 22 milyon 750 bin 657 çocuk içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 269 bin 202, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 80 bin 798, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 518 olduğu bildirilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından himaye edilen çocuk sayısı 38.529’dur. Ayrıca Sosyal Ekonomik Destekle aile yanında bakımına destek verilen çocuk sayısı da 128.047’dir. Ülkemizde korunma ihtiyacı olan toplam çocuk sayısı ile ilgili resmî bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülke nüfusumuzun yaklaşık %1,5’ini (1.250.000) korunma ihtiyacı olan çocukların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Yetimliğe sebep olan ana faktörler nelerdir?

 • Yoksulluk
 • Savaş ve Çatışmalar
 • Doğal Afetler
 • Hastalıklar
 • Kazalar

Yetimlerin maruz kaldığı başlıca tehditler nelerdir?

 • İnsan Kaçakçılığı
 • Organ Mafyaları
 • Dilenci Şebekeleri
 • Fuhuş Mafyaları
 • Misyonerlik Faaliyetleri
 • Çocuk Askerliği
 • Çocuk İşçiliği
 • Çocuk Evliliği
 • Zorla Evlatlık Verilme
 • Suça İtilme
 • Madde Bağımlılığı

Yetim Vakfı çalışmalarının amaç ve hedefleri nedir?

 • İhtiyaç içerisinde bulunan yetim çocuklara kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak; eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarını karşılayarak onları şefkatle hayata hazırlamak.
 • İhtiyaç halinde yetim çocuklar ve aile bireylerine psikososyal destek sağlayarak ruhsal anlamda sağlıklı duruma gelebilmelerine destek olmak.
 • Çocukların haklarının ihlal edildiği, yaşamsal ihtiyaçlarına erişimde sorunlar yaşandığı durumlarda çocukların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Çocukların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarının da karşılandığı güvenli ortamlar hazırlamak.

Yetim Vakfı destek yöntemleri hakkında bilgi verir misiniz?

 • Sponsor/Hamilik Destek Sistemi: Ayda 350 TL katkı ile bir yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarına destek vermek.
 • Kardeş Aile Projesi: Dünya üzerinde savaş, doğal afet, hastalık ve benzeri nedenlerle yetim kalmış ve içinde bulundukları zor şartlar nedeniyle sadece Yetim Sponsorluk/Hamilik desteğiyle hayatlarını idame ettiremeyen ailelerimiz için yine aylık ve periyodik olmak üzere sosyal yardımlar gerçekleştirilmektedir. Kardeş Aile Projesi çerçevesinde ailenin gıda ve kıyafet ihtiyaçları, eğitim ve sağlık giderleri ve fatura ödemeleri dikkate alınarak aylık sosyal nakdi destek planlanmaktadır.
 • Proje Sponsorluğu: Yetim çocuklarımız ve ailelerinin yaşamsal tüm ihtiyaçları Yetim Vakfı’mızın doğal faaliyet alanıdır. Bu çerçevede eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi alanlar, aileye ait evlerin inşa, tamir ve tadilleri, yakacak, soba, battaniye gibi kış mevsimine özel destekler, her türlü ev eşyaları destekleri “Proje Sponsorluğu” kapsamında hayata geçirilmektedir.
 • Yetim Yardım Fonu Vakfımız projeler ve belirli fonlara yapılan şartlı bağışlar dışındaki tüm ayni ve nakdi katkıları “Yetim Yardım Fonu” altında kabul etmektedir. Bu fonda biriken tüm bağışlar yetim çocuklarımız, aileleri ve yetime dair tüm ihtiyaçlarda kullanılmaktadır.
 • Psikososyal Destek: Yetim çocuklarımız ve anneleri için geliştirdiğimiz çeşitli programlarla, onların yaşadıkları kayıplarla başa çıkabilmelerine katkı sunmayı ve bu kayıpların üzerlerinde oluşturduğu psikolojik etkiyi hafifletmeyi amaçlıyoruz.

İstanbul Aksaray Psikososyal Destek ve Uygulama Merkezi ve Reyhanlı Psikososyal Destek Merkezi’nde yürüttüğümüz proje ile yetim ve sosyal yetim çocukların ve annelerinin oluşturduğu hedef kitlenin ihtiyaçlarını objektif yöntemlerle saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programlar geliştirilmekte ve uygulama sonrası değerlendirilmeler yapılmaktadır.

Yetim Vakfı yetimhane ve yetim ailelerin yaşadıkları yerleşkelere destek veriyor mu?

Çocukların aile bütünlüğü içerisinde sıcacık bir yuvada hayatlarını idame ettirebilmesi ciddi önem taşımaktadır. Ne var ki yaşadığımız dünyada yetim çocukların yarısının bir aile ve kurum koruması olmaksızın sokakların insafına terk edildikleri bilgisi de tüm insanlık için oldukça yaralayıcıdır. Zira bu çocuklar kendilerini istismar eden suç örgütlerinin direkt hedefindedir. Aile ve akraba desteğinden mahrum olan çocuklar için kendi akranlarıyla birlikte, ehliyetli ve müşfik bakıcılar denetiminde bir yatılı okul havası içerisinde olan yetimhanelerde kalmalarının en makul çözümlerden biri olacağına inanıyoruz. Yine yetim aileleri için kurulmuş olan yerleşkelerde, anne ve kardeşlerle birlikte yetim çocukların güvenli evlerde hayatlarını idame ettirebiliyor olmaları oldukça kıymetlidir. Bu çerçevede Yetim Vakfı yetimhane ve yetim yerleşkelerine destek vermektedir.

Sırada İyilik Var projesini kısaca anlatır mısınız?

Vakfımız yetim yavrularımız için yapılan çalışmaların ve bilinçlendirme faaliyetlerinin toplumun tüm katmanlarına yayılması ve özellikle de eğitim-öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımızın katkılarıyla daha da anlamlı bir hale getirilmesi için faaliyetler yürütmektedir. Değerler eğitimi kapsamında başlayan “Sırada İyilik Var” projesiyle anaokulundan liseye kadar okullarımızda bulunan çocuklarımızla yanı başımızda ya da dünyanın ücralarında bulunan yetim yavrularımız iyilik ortak paydasında buluşuyor. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, nitelikli,  paylaşmayı seven, fedakar ve yardımsever bir neslin yetişmesi projenin ana amacını oluşturuyor.

Okullar/Sınıflar projeye nasıl katılabilirler?

 • Okullar kendilerine yapılan bilgilendirme akabinde gönüllülük esasıyla projeye katılım gösterebilirler. Yetim Vakfı tarafından Sırada İyilik Var proje tanıtım kitapçığı ve afişleri katılımcı okullara gönderilecektir.
 • Okul idarecilerinin bildirimi akabinde “Sırada İyilik Var” projesine katılım kararını alan sınıflar öğretmenlerinin temsilinde başvuruda bulunmalıdır.
 • Başvuru için “Yetim Sponsorluk Formu” yetimvakfi.org.tr adresinden doldurulmalıdır.
 • Sınıflarımız dilerlerse yetim kardeşlerinin ülkelerini yine form üzerinde bulunan “ülke” butonundan tercih edebilirler.
 • Öğrenciler sınıf içerisinde yetim kardeşimize göndereceğimiz miktar olan ilk 350 TL’lik bağışlarını toplamalıdır.
 • Toplanan bağış Yetim Vakfı’nın hesaplarına “Yetim sponsorluk bağışıdır” kaydıyla gönderilir. (Hesap numaraları yetimvakfi.org.tr adresinde mevcuttur.)
 • Yapılan ilk bağış akabinde sınıfça destek verilen yetim kardeşe ait bilgilerin bulunduğu “Özet Bilgi Formu” başvuruda verilen e-posta adresine destek veren sınıf adına (örneğin: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri) gönderilir. Formda yetim kardeşe ait güncel fotoğraf, isim, ülke, doğum tarihi, baba vefat tarihi, kardeş sayısı ve anneye ilgili durum bilgileri bulunmaktadır.
 • Yetim kardeşimize destek en az bir yıl süresince olmalıdır. Sınıflarımız yetim kardeşlerini diledikleri süre boyunca destekleyebilirler.

Okullarda proje tanıtımı yapılabilir mi?

Anaokulu ve özel okullar dâhil olmak üzere tüm ilk ve orta dereceli okul idarelerinin müsaadeleriyle “Sırada İyilik Var” projemizin sunumunu yapmak mümkündür. Bunun için okullarımız Yetim Vakfı’mızla irtibata geçebilirler.

Ayda 350 TL ile bir çocuğun hangi ihtiyaçları karşılanmaktadır?

350 TL yetim kardeşimizin temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma alanlarındaki gereksinimlerine katkı mahiyetindedir.

Her sınıf sadece bir yetime mi destek verebilir? Birden fazla sınıf bir yetime destek verebilirler mi?

Sınıflar bir ya da birden fazla yetim kardeş edinebilecekleri gibi birden fazla sınıf bir araya gelip bir yetim kardeşlerine destek olabilirler. Bunun için desteklenecek her çocuk için aylık 350 TL’lik bağış göndermek yeterli olacaktır.

Öğrenciler projeye ne zaman başlayabilecekler?

Sınıfların projeye başlamaları için belirli bir tarih bulunmamaktadır; standart sponsorluk sürecindeki gibi diledikleri herhangi bir vakitte projeye başlayabilirler. Fakat projeye başladıktan sonra yetim çocuklarımıza gönderilmesi gereken yıllık 4.200 TL’nin tamamlanıyor olması oldukça önemlidir.

Proje ne kadar sürecek?

Proje sınıfımızın dilediği süre boyunca devam edebilir. Fakat destek veren sınıfımız en az bir yıl süre ile desteği taahhüt etmek zorundadır. Bir senenin tamamlanması akabinde sınıflarımız dilerlerse kardeşlerini desteklemeye devam edebilirler.

Sınıflar projeye dâhil olmak için kermes ya da benzer bir etkinlik içerisine girebilirler mi?

Sınıflar okul idaresinden izin almak suretiyle yetim kardeşlerine sponsorluk bedelini gönderebilmek için kermes, biletli organizasyon ve farklı etkinlikler düzenleyebilirler.

Bir ya da birkaç sene sonra sınıf eğer kardeşlerini desteklemeyi durdurma kararı alırlarsa destek vermiş oldukları kardeşlerine artık sponsorluk bedeli ödenmeyecek mi?

Yetim Vakfı Sponsor Destek Sistemi içerisine dâhil ettiği her bir çocuğu, üniversite ya da mesleki eğitimlerini tamamlayıncaya kadar desteklemeye devam etmektedir. Sınıfımızın desteklemeyi durdurduğu yetim kardeşleri bir başka okul/sınıfın öğrencileri tarafından ya da başka bir bağışçı tarafından desteklenebilir. Desteklenen yetim kardeşimizin mağdur olmaması için durdurma kararının vakfımıza vakitlice bildirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de eğitim-öğretim dönemi 8 ay olduğu için kalan 4 aylık süreyi çocuklarımız nasıl tamamlayacaklar?

“Sırada İyilik Var” projemiz kapsamında destek verdiğimiz yetim kardeşimize ayda 350 TL’den olmak üzere senede 4.200 TL katkı sağlamaktayız. Destek vermek isteyen sınıflarımız eğitim döneminin devam ettiği süre içerisinde toplamda 4.200 TL toplamalıdır.

Destek verdikleri kardeşleriyle öğrenciler iletişim içerisine girebilirler mi?

Sınıflar yetim kardeşleriyle iletişimlerini mektup yazmak suretiyle sağlayabilirler. Sınıfça bir araya gelerek duygularını kardeşleriyle paylaşabilirler. Fakat mektuplarını İngilizce ya da Arapça lisanlarından biriyle yapmaları gerekir. Eğer desteklenen yetim kardeşimiz Türkiye, Azerbaycan ya da başkaca Türkçe konuşulan bir ülkede ise mektup Türkçe yazılabilir. Sınıflar tüm arkadaşlarının bulunduğu sınıf fotoğraflarını da kardeşleriyle paylaşabilirler. Mektuplarını hazırlamaları akabinde Yetim Vakfı “Sırada İyilik Var Projesi” kaydıyla Yetim Vakfı’na ulaştırabilirler. Mektuplar ulaştıktan sonra Yetim Vakfı tarafından kardeşlerine gönderilecek ve yine aynı şekilde kardeşlerinden bir mektup geldiğinde bu mektup Yetim Vakfı tarafından sınıfımıza ulaştırılacaktır.

Sınıflar yetim kardeşlerine hediye gönderebilirler mi?

Sınıfların yetim kardeşlerine hediye gönderimleri coğrafi mesafeden dolayı pek mümkün olmayabilir.

Okullarda proje nasıl takip edilmeli?

Okullarımızda “Sırada İyilik Var” projesi okul idaresinin görevlendireceği sınıf öğretmenlerimiz ve gönüllü öğrencilerimizce takip edilebilir. Ayrıca kampanyanın takibiyle ilgili olarak okullarımızda bulunan Sosyal Yardımlaşma Kulüpleri insiyatif alabilirler.

Yetim Sponsorluk Destek Sitemi: https://yetimvakfi.org.tr/tr/Yetim-Sponsorlugu